תוכנית העמדה
מפת באר שבע
הפיתוח הסביבתי ותכנון השכונה המוצגים אינם סופיים אלא לצרכי המחשה והסבר כללי בלבד והינם כפופים לאישור הרשויות המוסמכות. יתכנו שינויים לפי דרישת הרשויות. מובהר כי הקמת מוסדות ציבור אינם באחריות החברה.