מפת ראשון לציון
מפת ראשון לציון
מפת ראשון לציון
תוכנית העמדה
הפיתוח הסביבתי ותכנון השכונה המוצגים אינם סופיים אלא לצרכי המחשה והסבר כללי בלבד והינם כפופים לאישור הרשויות המוסמכות. יתכנו שינויים לפי דרישת הרשויות. מובהר כי הקמת מוסדות ציבור אינם באחריות החברה.