תכנית "מחיר למשתכן" הינה שיטת שיווק חדשה שיזם משרד הבינוי והשיכון. התכנית מאפשרת לרוכשי דירה ראשונה לרכוש דירה במחיר הנמוך ממחירי השוק.

לאחר קבלת הודעת זכייה ולצורך בחירת דירה, יזומן הזוכה על ידי היזם לכנס עבור קבלת מידע תכנוני והצגת נתוני הדירות העומדות למכירה לזוכים.
1
היזם יודיע לזוכה, באמצעי הקשר שמסר בהרשמה, על היום והשעה לבחירת הדירות. יודגש, כי הודעת היזם כאמור תינתן לזוכה לפחות 9 ימים קלנדריים לפני מועד בחירת הדירות. הזוכה יגיע למשרדי היזם במועד בחירת הדירה ויהיה זכאי לבחור דירה, מתוך היחידות הפנויות. לשלב זה על הרוכש לגבש החלטה לגבי הדירה אותה ירצה לרכוש (בניין, דירה). מומלץ להכין רשימת עדיפויות לפי מיקומכם בהגרלה. אנא הקפידו להתעדכן במלאי הדירות ובמיוחד בסמוך להגיעכם למועד אליו זומנתם לבחירת דירה . מלאי הדירות מוצג באתר בפרק “מצא דירה” מומלץ מאוד להכין מראש 10 דירות כחלופה לרכישה. מלאי הדירות הפנויות מתעדכן באתר באופן תדיר ע”י החברה. מודגש כי אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת. הנ”ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה.
2
ייעשה בהתאם למספר הסידורי שעלה בהגרלה, על פי סדר עולה (הזוכה בעל המספר הסידורי הנמוך ביותר בוחר ראשון, וכן הלאה). יובהר כי אי-אפשר לשנות את סדר בחירת יחידות הדיור, במעמד זה יציגו הזוכים את האסמכתאות הנדרשות כגון: הודעת זכייה, תעודה מזהה רשימת הדירות המבוקשות וכד’. על הזוכה לבחור את הדירה במועד בחירת הדירות. לזוכה יוקצו עד 45 דקות לבחירת דירה. לאחר בחירת הדירה, יופנה כל זוכה על ידי היזם לחתימה על הסכם מכר, ניתן לחתום על הסכם מכר ביום בחירת הדירה, הזוכה לא יהיה רשאי לשנות את בחירתו, מכל סיבה שהיא.
3
לאחר בחירת הדירה תזומנו לחתימת חוזה הרכישה ע”י החברה. על הזוכים להגיע לחתימת החוזה בליווי המסמכים הנדרשים על פי הנחיות משרד הבינוי והשיכון. מעמד החתימה האמור בסעיף זה הנו לחתימה על החוזה בלבד. מובהר כי חוזה המכר ונספחיו נבדקו ואושרו ע”י משרד הבינוי והשיכון ולא יתקבלו השגות או בקשות לשינוי הנוסח ולא יתנהל לגביהם משא ומתן משפטי. לנוחיותכם ריכזנו את המסמכים הנדרשים באתר: Lamishtaken.avisror.com. על החוזה ניתן לחתום במעמד בחירת הדירה, או לא יאוחר מ- 30 יום ממועד בחירת הדירה.
4